groot in groei

Openbare school

Onze school is een openbare school, dit betekent dat ze is gesticht en wordt onderhouden door de overheid. Openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.”

Dit betekent o.a. dat:

 • onze school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond
 • onze school elk kind en elke ouder recht van spreken geeft
 • onze school een ontmoetingsplaats is, kinderen leren er met, van en over elkaar
 • onze school bij uitstek een school is met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 

Groot in groei…

De Lytse Terp is een school waar we er alles aan doen om, op een uitdagende manier, de beste leerresultaten uit de kinderen te halen. Wij bereiden de kinderen voor op het voor hun passende vervolgonderwijs en op het functioneren in een continu veranderende maatschappij. We hebben vier uitgangspunten die wij gebruiken om bovenstaande doelen na te streven. Deze geven ons richting bij het maken van keuzes in ons onderwijs.

 • We benutten de talenten van kinderen
  Op de Lytse Terp gaan we uit van talenten van kinderen. We willen de nadruk leggen op dát waar kinderen goed in zijn. We stimuleren kinderen hun talenten uit te bouwen. Ieder kind is ergens goed in en ieder kind vindt wel eens iets moeilijk. Door zelfvertrouwen op te bouwen, kunnen kinderen ook de lastigere klussen aan.
   
 • Leerlingen leren door een actieve houding
  Wij zijn er van overtuigd dat kinderen met name leren door ervaringen op te doen. Dat ze geprikkeld moeten worden tot het nemen van initiatief of het samen oplossen van problemen.Door de kinderen zelf, voor een deel, invloed te laten uitoefenen op dat wat ze leren en hoe ze leren, blijven ze gemotiveerd om te leren. De leeromgeving is uitdagend en stimuleert kinderen zelf ontdekkingen op te doen.
   
 • Door samenwerken, door samen leren, leer je beter
  Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. In groepen iets ontdekken of uitzoeken, elkaar uitleggen hoe het zit is niet alleen gezellig, maar ook bewezen effectief. Daarom wordt er op de Lytse Terp veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas, maar het gebeurt ook dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Zo leren de kinderen overleggen, naar elkaar luisteren, en samen tot een oplossing te komen. Ze leren op een sociale en respectvolle manier met elkaar omgaan.
   
 • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren. Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
  Door kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk te maken leren ze zelf taken te plannen, zelfstandig problemen op te lossen en te reflecteren op wat ze doen. Ze leren elkaar te helpen en te ondersteunen. De leerkracht heeft een begeleidende rol bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bespreekt regelmatig met de kinderen de consequenties van de gemaakte keuzes.Het zelfstandig werken maakt het voor de leerkracht tevens mogelijk de instructie aan te passen aan de behoefte van verschillende kinderen. Op deze manier is er dagelijks ruimte om aanvullende zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Naast deze vier uitgangspunten vinden wij de volgende aspecten ook van groot belang voor ons onderwijs:

Doorgaande lijn

Heel belangrijk vinden wij dat de school een duidelijke opbouw heeft, dat er een doorgaande lijn binnen ons onderwijs is. Leerstofinhoudelijk vindt er tussen de groepen afstemming plaats. Er zijn afspraken over werkvormen, gebruik van methoden en de regels die binnen onze school worden gehanteerd. Samen zijn we de school, samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen.

Heldere zorgstructuur

Op de Lytse Terp werken we met een heldere zorgstructuur, die is beschreven in het zorgplan en wordt gecoördineerd door de interne begeleider. We maken gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem en methodetoetsen om de kinderen (en de groepen) hun hele schoolloopbaan nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Op deze manier is het mogelijk achterstanden of uitval tijdig te signaleren en daar actie op te zetten. Wanneer nodig maken we gebruik van een handelingsplan, deze wordt in de groep door de groepsleerkracht uitgevoerd. Aan de instructietafel krijgen kinderen (zoveel als mogelijk) de extra instructie die ze nodig hebben, dit kan een herhaling zijn, maar ook: uitleg vooraf, een verlengde uitleg, herhaling, verdieping, verrijking of uitleg van een aparte leerlijn. 

Ouders op de Lytse Terp

Wij vinden de opvoeding en de groei van onze kinderen een gezamenlijke verantwoording tussen ouders en school. Wij zien ouders en school als partners. Beiden gaan we voortdurend op zoek naar wat het beste is voor onze kinderen. Een gestructureerde en open communicatie is belangrijk. Op de Lytse Terp staan we open voor ouders die willen meedenken over onze school dat kan via de MR of OR, maar kan ook in een individueel gesprek met leerkracht of directie. Wij investeren graag in goede contacten met ouders en maken bij allerlei activiteiten gebruik van de hulp van ouders, dit gebeurt altijd op vrijwillige basis. Onze maatschappij verandert in snel tempo. Dat betekent dat wij met ons onderwijs voortdurend proberen aan te sluiten bij deze beweging. Niet alleen kinderen leren en groeien, maar ook de leerkrachten op onze school staan open om te leren en te veranderen. Wij zorgen dat we op de hoogte zijn van nieuwe onderwijsontwikkelingen en kiezen daaruit de aspecten die bij onze visie passen.

De Lytse Terp, groot in groei.

 

foto & video